GIVEAWAY FIFA 23 XBOX (Facebook, Instagram, Tik Tok)

Regulament concurs „Giveaway – FIFA 23 (Facebook / Instagram / Tik Tok)”

Art. 1 Organizator
ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ, cu sediul în Pitești, str. Victorie, nr. 24, având cod de identificare fiscal nr. RO41286997.
Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă se respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 Temeiul legal și regulamentul oficial al Concursului
Prezentul loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Campania se desfășoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Participanții vor putea regăsi un link într-un comentariu la postarea dedicată acestui concurs pe paginile oficiale de Facebook, Instagram și Tik Tok ale clubului FC Argeș care îi va redirecționa către Regulamentul de concurs.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și / sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acesteia. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi curpinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public.

Art. 3 Durata și locul de desfășurare a Concursului
Concursul este organizat în România și se desfășoară fără limitări teritoriale în România, pe conturile oficiale de Facebook, Instagram și Tik Tok ale clubului FC Argeș.
Concursul începe pe data de 11.12.2022 ora 20:45, și se încheie pe data de 13.12.2022, ora 20:00. Rezultatul concursului va fi comunicat prin postări pe conturile oficiale de Facebook, Instagram și Tik Tok ale FC Argeș, în termen de maxim 3 zile de la încheierea concursului.

Art. 4 Condițiile de participare
La Concurs poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România („Participant”).
La această loterie publicitară nu pot participa angajații ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ și ASSIST AGENCY, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.
Participarea la această loterie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Art. 5 Premiile Concursului
În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, următoarele premii: 3 coduri de activare a jocului FIFA 23 pentru XBOX.
Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte.
ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ și ASSIST AGENCY SRL nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune aduse câștigătorului sau unor terțe persoane.

Art. 6 Mecanismul desfășurării Concursului
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 3 de mai sus;
(3) Participantul trebuie să dea follow paginilor de social-media pe care se desfășoară concursul și să lase un comentariu cu numele jucătorului favorit din lotul actual;
(4) Participantul trebuie să dea like postării care anunță prezentul Concurs;

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în Concurs.
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula dreptul la Concurs Participanților care: nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, ce constituie o încălcare a dreptului de autor și care ar putea fi considerate ca instigând la fapte penale, sau ilegale; instigă la discriminare pe bază de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

Art. 7 Modalitatea de selecție a câștigătorului
Câștigătorul va fi ales aleatoriu dacă a îndeplinit condițiile de participare. Câștigătorul va fi selectat prin intermediul site-ului random.org.
O persoană poate câștiga un singur cod de activare al jocului FIFA 23 pentru XBOX.
În cazul în care un participant a lăsat mai multe comentarii la postarea de concurs, va fi luat în considerare un singur comentariu.

Art. 8 Notificarea câștigătorului
Câștigătorii concursurilor (se vor desfășura pe Facebook, Instagram și Tik Tok) vor fi anunțați prin postări pe fiecare platformă de social media și va fi contactat prin mesaj privat în termen de maximum 48 de ore de la anunțarea sa pe pagină.
Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care: nu răspunde la mesajul de notificare în 48 de ore de la transmiterea acestuia, și nici nu contactează Organizatorul în alt mod; încalcă Termenii și / sau condițiile de participare.
Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a elimina din Concurs / descalifica un participant, dacă va constata că acesta încalcă Regulamentul sau legile în vigoare. Organizatorul își asumă responsabilitatea doar în ceea ce privește respectarea regulamentului și a procedurilor Concursului, precum și acordarea premiilor.
În cadrul loteriei publicitare va exista un număr de 3 rezerve pentru cazul în care una dintre persoanele desemnate câștigătoare va fi descalificată sau nu își revendica premiul.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului și înmânării premiului din motive care nu țin de el.

Art. 9 Preluarea premiului
Premiul, fiind un cod, va fi trimis prin mesaj privat câștigătorilor.

Art. 10 Protecția datelor personale
Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, colectând și prelucrând datele cu
caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.
Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.
Datele oferite de Participanții la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează: pentru transmiterea premiilor și pentru urmărirea desfășurii corecte a Concursului.

Art. 11 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitate participării persoanelor interesate la loteria publicitară sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.
Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea la acordarea premiilor stabilitate.
Organizatorul nu-și asuma răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ